20 Μαρτίου 2023 12:02 μμ

Πρώτη φορά επερώτηση στην Περιφέρεια για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την επαναλειτουργία των Ιαματικών Λουτρών Τρύφου της Δ.Ε Μεδεώνος .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : N.E.O. Πατρών – Αθηνών 32 ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 26 441 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Γ. Αγγελοπούλου 

Τηλ. : 2613 613536, 517 

E-mail : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 09 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 06/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής και  Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ –  Δικαίωμα στην πρόοδο» κ.κ. Λύτρα Ιωάννη, Σώζου Βασιλείου και Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλας, σχετικά με την ολοκλήρωση 

του έργου ¨Συντήρηση και Βελτίωση οδικού άξονα Πογωνιάς Πλαγιάς».

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 07/2023 Επερώτησης της Περιφερειακής Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Δικαίωμα στην πρόοδο» κας Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλας, σχετικά με την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της 14ης Επαρχιακής Οδού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 08/2023 Επερώτησης της Περιφερειακής Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Δικαίωμα στην πρόοδο» κας Ρούση – Ντζιμάνη Αγγελικής, σχετικά με την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την επαναλειτουργία των Ιαματικών Λουτρών Τρύφου της Δ.Ε Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 09/2023 Επερώτησης των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Δικαίωμα στην πρόοδο» κ.κ.Κόντη Κωνσταντίνου και Δριβίλα Δημητρίου, σχετικά με αρδευτικά έργα στον Δήμο Ερυμάνθου.

 

ΘΕΜΑ 1ο  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED –  Ελληνικό Τμήμα» (ΠΕΤ 2107589513). 

(Παραπομπή στο ΠΣ με την αριθ. 72/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ5Σ7Λ6-ΔΚΝ) απόφαση της Επ.Π&ΦΠ). 

https://owncloud.pde.org.gr/owncloud/index.php/s/mjLk53f004yIsmo

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

ΘΕΜΑ 2ο  Α) Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.». 

Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του Μνημονίου.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

ΘΕΜΑ 3ο  Έγκριση του Σχεδίου Δράσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΣΕΚ) για το έτος 2023.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, 

Έρευνας και Καινοτομίας 

κ. Ζαΐμης Φωκίων) 

ΘΕΜΑ 4ο  Α) Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.907.568,96€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: εισπραχθέντα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής (τέλη βόσκησης) που έχουν κατατεθεί υπέρ της Περιφέρειας σε ειδικό λογαριασμό με Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3418 «Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών». 

Β) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). 

Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης 

κ. Βασιλόπουλος Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 5ο  Α) Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔOΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ», προϋπολογισμός: 55.800,00€ (με Φ.Π.Α.).

 

Β) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7). 

Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής 

και Δημοσιονομικού Ελέγχου 

κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 6ο  Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού, 

Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 7ο  Αποδοχή παραχώρησης δύο (2) μεταχειρισμένων οικίσκων τύπου container, για την κάλυψη έκτακτων στεγαστικών αναγκών απόρων Δημοτών της Κοινότητας Μυρτιάς Ηλείας.
(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 8ο  Καθορισμός ωριαίου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027,  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων κατ’ αναλογία των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015, όπως ισχύει.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού, 

Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 9ο  Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 10ο  Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 82/2022 (ΑΔΑ: ΕΡΑΗ7Λ6-6ΩΜ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών του πρώην Κ.Ε.Κ. Ν.Α. Αιτωλ/νίας, βάσει του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010», μόνο ως προς το σκέλος Α.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 11ο  Α) Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/393438/21506/14-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011810237)  Σύμβασης με την εταιρεία «NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», που

 

αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (κωδ. ΟΠΣ 5029532), της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας (κωδ. ΟΠΣ 5029643) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας (κωδ. ΟΠΣ 5029803) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»,  σύμφωνα με τα Πρακτικά των Επιτροπών Παρακολούθησης Παραλαβής της Σύμβασης ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής 

και Δημοσιονομικού Ελέγχου 

κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 12ο  Α) Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/311497/16677/2-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009464467)  σύμβασης με την εταιρεία «ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.», που αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (κωδ. ΟΠΣ 5000218), της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας (κωδ. ΟΠΣ 5000168) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, σύμφωνα με τα Πρακτικά των Επιτροπών Παρακολούθησης Παραλαβής της Σύμβασης ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής 

και Δημοσιονομικού Ελέγχου 

κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 13ο  Έγκριση τροποποίησης της αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29- 04-2021 (ορθή επανάληψη στις 26-05-2022) συναφθείσας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.971.198,80€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021. 

Ανάδοχος: Ένωση εταιρειών 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2)  RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. “RADIANT A.E.”.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, 

Έρευνας και Καινοτομίας

 

κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 14ο  Επικύρωση πρακτικών 1ης/2023 και 3ης/2023 (ειδικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022  (Α’ 136/09.07.2022). 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13984

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Μπίλια

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Αποδέκτες Πρόσκλησης: 

  1. κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  2. κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

Κοινοποίηση: 

  1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  2. κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
  3. κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 4. κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 5. κα Πρόεδρος του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» 6. M.M.E.  
  4. κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Μερικά απο τα άρθρα μας για τα Ιαματικά Λουτρά Τρύφου 

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ . Τα ιαματικά λουτρά Τρύφου εκπέμπουν SOS … Εγκατάλειψη και λεηλασία … ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ….

ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΥΦΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ