18 Μαΐου 2024 8:51 πμ
Search

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου.

Αστακός, 9.1.2023
Αριθ. πρωτ: 10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη τρίτη (13η) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΠΔΕ 2018ΣΕ18900030)» ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ) ΤΟΥ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ MIS 5198532.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕΤΡΟ ΙΙ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VII.
3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.
4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.
5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.
6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.
7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
5. Σκανδάλου Κυριακή
6. Κουνάδης Σπυρίδων
Αναπληρωματικά μέλη.
1. Μάντζαρης Ελευθέριος
2. Μακρής Παρασκευάς
3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6. Παπαναστάσης Στυλιανός