20 Ιουλίου 2024 8:55 πμ
Search

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 27-03-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρίθ. πρωτ.: 4893
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα
Ταχ. Κώδικας: 300 02
Πληροφορίες: Λαμπρινή Πρωτόπαπα
Τηλέφωνο:2643360117 -116
Mail:
dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη….. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «ΝέαΑρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και ΚοινοτικώνΥπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018.
3. Τις διατάξεις του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΦΕΚ2128/22.09.2011/ τεύχος δεύτερο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας δικαιούται τέσσερις (4) θέσειςειδικών συνεργατών.
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 85/14.12.2022 (ΦΕΚ 232/17.12.2022 τεύχος Α)Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο).
6. Το ν.5056/2023 «Αναμόρφωση Συστήματος Διακυβέρνησης ΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ βαθμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ163/Α/2023).
7. Την αρίθ.πρωτ. 4705/21-01-2024 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας περίύπαρξης πίστωσης.
8. Την επιτακτική ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ…
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
Ο ανωτέρω Ειδικός Συνεργάτης θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης. Παροχή συμβουλών για θέματα τεχνικής φύσεως για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων και ανάλογες μελέτες, θέματα που αφορούν κάθε είδους μελέτες του Δήμου και εντάξεις έργων σε προγράμματα. Τη διερεύνηση ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που εκτελούν τεχνικά έργα στα διοικητικά όρια
του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και άπτονται των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: α)Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Μηχανικού σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού, εφόσον προβλέπεται, β) γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.

Επιπλέον όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17).
Β)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στις ιστοσελίδες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Δήμου να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Δημοτικό Κατάστημα Ταχ. Δ/νση: Επ.Δεληγιώργη- Τ.Κ. 30002) αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως
εξουσιοδοτημένο τρόπο, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
2. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, τυπικά προσόντα
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Κάθε άλλο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας τους


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛ. ΚΑΣΟΛΑΣ