18 Μαΐου 2024 10:32 πμ
Search

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας πέντε (5) μηνών για κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία ΠΕΝΤΕ (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
ήτοι έως και την 16/05/2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28Α΄) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/07 » (ΦΕΚ 143Α΄) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του εδ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/09 (ΦΕΚ 234Α΄) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4057/12 (ΦΕΚ 54Α΄), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α’/17-12-2022).
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4321/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διάρκεια
συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών
Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών».
8. Την υπ’ αριθ. 111/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας περί
πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2024.
9. Την υπ’ αριθ. 6568/29-04-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας της παρούσας
ανακοίνωσης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ATOMO ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄
ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ ή
Α΄ Ειδικότητας 4ης του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2
της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/τ.Β΄/6.3.2013)
υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει*.
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή Β΄
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
Πέντε (5)
μήνες
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή
Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελματική
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄
ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ ή
Α΄ Ειδικότητας 4ης του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2
της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/τ.Β΄/6.3.2013)
υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει*.
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελματική
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄
ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ ή
Α΄ Ειδικότητας 4ης του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2
της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/τ.Β΄/6.3.2013)
υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος
Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.
212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού – χειριστή (*).
γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελματική
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄
ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ ή
Α΄ Ειδικότητας 4ης του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2
της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/τ.Β΄/6.3.2013)
υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος
Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.
212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού– χειριστή (*).
γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελματική
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την
οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ
113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν
να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται,
προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί
από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή
από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει
στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας
άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως
ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016
ΦΕΚ 72/τ.Α ́/20-4-2016). Στην περίπτωση
που υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες
οδήγησης ημεδαπής.

7  ATOMA ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(τελευταίο εδάφιο περ. στ΄παρ.1 άρθρο 40
του Ν. 4765/2021)
Πέντε (5)
μήνες
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την
ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.
2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β)
ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν
έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 με την οποία να δηλώνει ο υποψήφιος το χρονικό διάστημα (ημερολογιακά και
διάρκεια), κατά το οποίο τυχόν έχει απασχοληθεί στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
μέχρι δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, εξαιρείται των
διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόληψης του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021.
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοια σύμβαση εντός δώδεκα
μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021. Επίσης, έχει
κώλυμα των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών
μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο
εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική
διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6) Επίσης έχει
κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο
εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω η απασχόλησή του υπερβαίνει τους οκτώ
(8) μήνες σε φορείς του δημοσίου, ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά
πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
Οι υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης και άνω, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα
(12) μηνών, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, κατατάσσονται όμως στους
συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιούς τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες
απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν
είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους
υποψηφίους (άρθρο 38 παρ.1 του ν. 4765/2021).
γ) Παράταση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας
(Δ/νση: Ε.ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, τηλ: 2643360116) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος
κ. Μπεκιαράκης Θεόδωρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
ΠΕΝΤΕ (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
ήτοι έως και την 16/05/2024.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

https://www.aktiovonitsa.gov.gr/2024/05/09/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85/